NL | FR

Project Interreg Vlaanderen-Nederland "Meer Natuur voor Pittig Fruit"

In dit project werken 7 partners in Vlaanderen en Nederland samen aan acties om gezonde populaties van bestuivende insecten (hoofdfocus op wilde bijen) op te bouwen en te behouden in regio's waar fruitteelt een belangrijke economische en landschappelijke sector is. De acties ontplooien zich zowel bij de fruitteeltbedrijven zelf als in het omringend landschap.

Zonder bijen geen fruit. In de belangrijkste fruitregio’s werken we met zeven organisaties uit Nederland en Vlaanderen samen met meer dan 100 fruitteeltbedrijven, verschillende gemeenten en diverse andere actoren. Zo bundelen we de krachten voor de integratie van meer natuur in de fruitteelt. Duurzame kansen voor (wilde) bijen, vleermuizen en vogels in ruil voor diensten die een goede oogst garanderen.

Het project loopt drie jaar en is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuurrijk Limburg, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Proefcentrum Fruitteelt en Provincie Vlaams-Brabant. Alle partners zullen op verschillende niveaus acties ondernemen. Zo is er een samenwerking op bedrijfsniveau waarin bekeken wordt welke maatregelen een fruitteler kan nemen om zijn laagstamplantages aantrekkelijker te maken voor (wilde) bijen en andere soorten dieren. Daarnaast werken we op gebiedsniveau. Zo wordt met verschillende gemeenten een bijenplan opgesteld en krijgen lokale overheden de kans om een bijencharter te ondertekenen. Bovendien voeren we een gezamenlijke campagne zodat elke inwoner kan leren hoe je een bijvriendelijke tuin inricht.

Globale doelstelling:
Versterking van de biodiversiteit en economische zekerheid in intensieve fruitregio’s vanuit de sector zelf en met behulp van andere actoren: verhoging van de diversiteit aan bestuivende insecten als 'driving force' voor meer streekeigen flora, landschapsversterking, kwetsbare en bedreigde dieren en honingbijen, en dit op bedrijfs- en gebiedsniveau.  

Specifieke doelstellingen
1. Opbouw van stabiele populaties van diverse soorten bestuivende insecten in fruitregio's. Door het fors opkrikken van aantallen én soorten wordt de zekerheid op een goede bestuiving gevoelig vergroot. Hiermee willen we een zichzelf versterkend proces op gang brengen waarbij resultaten uit deze projectfase spontaan worden verder gezet en uitgebreid naar meer percelen en bedrijven, en zo naar een bredere regio.   
2. Versterking van de biodiversiteit op bedrijfsniveau: meer nestgelegenheid en voedselaanbod voor bijen door wilde flora, struiken en ruigere stukken binnen de fruitplantages te voorzien en het beheer van deze plantages aan te passen opdat duurzame bijenpopulaties kunnen ontstaan in het fruitteeltbedrijf zelf.
3. Implementatie van een gebiedsgericht ecologisch model in een aantal zones waar laagstam een landschapsbepalende factor is: natuurlijker inrichting van openbaar domein (bermen, openbaar groen in brede zin) vanuit oogpunt van bestuivende insecten en sensibilisatie van particulieren naar een meer natuurlijk tuinbeheer.
4. Bijdragen aan een oplossing voor de grote sterfte bij honingbijen: aanbod van een gevarieerder dieet om de weerstand van de honingbij te vergroten. De sterfte is te wijten aan een combinatie van factoren die de bijen verzwakken. Dat een veelzijdiger dieet bij honingbijen de weerstand verhoogt wordt momenteel aanvaard en als één van de te nemen maatregelen.     
5. Wetenschappelijke opvolging om deze maatregelen op termijn te kunnen optimaliseren, zowel ecologisch als economisch. Dit betreft dan ook de effecten op opbrengst en aanpassing van de teelttechniek. In interactie met natuurlijke plaagbestrijding wordt ingezet op een vermindering van gewasbeschermingsmiddelen: de bestuivende insecten moeten immers gedurende een langere (vlieg)tijd worden ontzien.

Contactpersoon: Raf Stassen

Actor(en): Regionale Landschappen Haspengouw en Voeren, Noord-Hageland, Zuid-Hageland, Provincie Vlaams-Brabant, Proefcentrum Fruitteelt, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Natuurrijk Limburg

Locatie: Vlaams-Brabant, Limburg (Be), Limburg (Nl), Zeeland

Website


Inschrijven voor het colloquium

Ik neem deel


Voer je actie, project, campagne voor bijen in

» Informatie indienen

Overzicht van acties, projecten en campagnes voor bijen

» Naar overzicht
Deel